Unitat 2> El material de laboratori


2.2. Els equips per barrejar i separar

Les operacions de mescla i homogeneïtzació i les de separació de components d’una mescla són molt habituals en qualsevol laboratori. De vegades poden ser l’objectiu final, encara que el més habitual és que formin part de l’procés de preparació o purificació de mostres. Entre els equips més habituals amb aquestes funcions destaquem els que s’utilitzen per agitar, les centrífugues i els cromatògrafs. Tots ells apliquen propietats físiques.

Els equips agitadors

Els equips agitadors faciliten la barreja dels diferents components d’una mescla o la correcta homogeneïtzació de dissolucions. Hi ha molts models que s’adapten a situacions específiques. Podem classificar els agitadors en tres grans grups: magnètics, cinètics i sonicadores.

Classificació dels agitadors magnètics (Clica per veure contingut)

Les centrífugues

La centrifugació és un mètode de separació de suspensions o d’emulsions en funció de la densitat dels components, gràcies a l’acció de la força centrífuga.

L’equip que realitza aquesta operació fent rotar les mostres per aconseguir la separació és la centrifugadora.

Títol: Centrifugadora

Centrifugadora.

Font: Wikimedia

els cromatògrafs

la cromatografia és un mètode físic de separació basat en la distribució dels components d’una mescla entre dues fases immiscibles, una fixa o estacionària i una altra mòbil. És una tècnica útil per determinar la puresa d’una substància, i també per separar-la de les impureses (cromatografia preparativa).

De forma general, consisteix a col·locar la mostra sobre un suport (fase estacionària) i submergir-la en un dissolvent adequat (fase líquida). Els components de la mostra migraran segons la seva afinitat per la fase líquida o la fase estacionària.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *