“Un any de cafè gratis de Juan Valdez” – RappiPromos

A Santiago, a 30 de setembre de l’any 2020, Promotora Xilena de Cafè Colòmbia SA, RUT 76.000 935-0, representada per la senyora María José Gaete Ellwanger, RUT N ° 15.796.046-6, tots dos domiciliats per a aquests efectes a l’av. Manuel Rodríguez N ° 730, comuna de Santiago, d’ara endavant “Juan Valdez”, ve a establir les següents bases de concurs:

PRIMER: Antecedents generals.

Des del 15 d’octubre fins al 31 d’octubre de 2020, Juan Valdez desenvoluparà un concurs juntament amb l’APP de Rappi, consistent en el sorteig d’un any de cafè gratis entre els clients residents a les ciutats on Rappi té cobertura, que realitzin una compra sobre $ 10.000 de productes Juan Valdez a través de l’APP Rappi en supermercats Jumbo durant la vigència de l’activitat, d’ara endavant el “Concurs”. L’anterior, d’acord amb els termes i condicions establerts en aquestes bases.

SEGON: Requisits per participar-hi.

Podran participar en el Concurs totes les persones naturals majors d’edat, residents a les ciutats on Rappi té despatx, disponible al lloc www.rappi.cl, que realitzin compres sobre $ 10.000 en productes Juan Valdez a Jumbo, segons la disponibilitat a l’hora de la compra, a través de l’APP de Rappi entre els dies 15 i 31 d’octubre de l’any 2020, d’acord amb el que estableixen les presents bases.

TERCER: Procediment.

Totes aquelles persones que compleixin amb els requisits indicats anteriorment estaran participant de el Concurs.

QUART: Durada.

El Concurs es durà a terme entre els dies 1 i 15 d’octubre de 2020, ambdues dates incloses. Sense perjudici de l’anterior, Juan Valdez pot estendre el termini de l’concurs, si les circumstàncies ho mereixen, havent d’informar públicament aquesta modificació amb ben bé 5 dies a terme de l’termini de el Concurs. A més per raons de força major o cas fortuït, es reserva el dret de cancel·lar anticipadament el Concurs, informant aquesta situació a través de www.juanvaldezdelivery.cl, i la plataforma de Rappi, cosa que no generarà responsabilitats ni compensacions de cap tipus a favor de tercers.

CINQUÈ: Sorteig i Premi.

El dia 20 d’octubre de 2020, en les oficines centrals de Juan Valdez, situades a l’av. Providència N ° 1985, Providència, es realitzarà un sorteig a l’atzar on s’elegirà a 1 guanyador de el Concurs ia un suplent, el qual reemplaçarà el guanyador en el cas que caduqui el seu dret a el premi o renunciï a aquest.

El guanyador de el Concurs obtindrà com a premi un any de cafè gratis, consistent en 12 unitats de cafè, les que podran ser triades pel guanyador entre cafè embalatge 500 grams i cafè liofilitzat 95 grams. El premi haurà de ser retirat mensualment a l’av. Providència N ° 1985, Providència. Per a això, el guanyador haurà de presentar la seva cèdula d’identitat o qualsevol altre mitjà que acrediti de manera fefaent la seva identitat per la retirada de el cafè mensual, juntament amb la signatura d’una acta de lliurament. De manera excepcional i en cas de ser necessari, es podrà enviar el premi a el domicili de l’guanyador.

Amb la finalitat de protegir la salut i integritat dels nostres col·laboradors, així com donar un total compliment a les normes dictades per l’autoritat en el marc sanitari, si les condicions la mereixen, el sorteig es podrà realitzar en un lloc diferent a l’indicat. Sense perjudici d’això, el sorteig tindrà la mateixa mecànica aleatòria.

SISÈ: Forma de fer efectiu el premi.

el nom complet de l’guanyador serà publicat en www.juanvaldezdelivery.cl, a partir de l’dia 20 d’octubre de 2020, i serà contactat a el nombre de telèfon i correu electrònic que hagués registrat el guanyador en l’APP Rappi. Si no s’obtingués resposta de l’guanyador dins de les 24 hores següents a l’contacte establert per Juan Valdez, caduca el seu dret a el premi sense dret a cap indemnització a l’respecte, i es sortejarà a un suplent, el qual reemplaçarà el guanyador.

en l’esdeveniment que ni el guanyador ni el suplent compleixin el que estableixen les presents bases, Juan Valdez es reserva el dret de declarar desert el Concurs i podrà disposar de l’premis en la forma que estimi convenient.

SETÈ: Caducitat de el premi.

El guanyador no podrà fer efectiu el premi en els següents casos: 1) Si no atorguen les facilitats necessàries per a la publicitat que Juan Valdez efectuï sobre el lliurament dels premis i el Concurs en general, inclosa l’oposició o reclam per la publicació de la seva qualitat de guanyador a les xarxes socials de Juan Valdez. 2) Si no s’obté resposta de l’o la guanyadora a l’intentar comunicar-li la qualitat de tal dins de l’termini assenyalat. 3) Si no exhibeixi la cèdula d’identitat a el moment de retirar el premi mensualment al local de Juan Valdez indicat, o si no es signés l’acta de recepció de el premi.

En qualsevol dels casos indicats anteriorment, el guanyador perdrà el premi, sense dret a indemnització ni cap compensació.

VUITÈ: Publicitat

el resultat de l’esdeveniment, amb indicació dels guanyadors es publicarà a www.juanvaldezdelivery.cl, a partir del dia 20 octubre 2020 . a més, el guanyador de l’esdeveniment permetrà expressament a Juan Valdez fer fotografies i / o vídeos d’ell, renunciant a rebre qualsevol compensació a l’respecte.

NOVÈ: Exclusions

s’exclouran de l’sorteig als col·laboradors de Promotora Xilena de Cafè Colòmbia SA (Juan Valdez) i Rappi Xile SpA (Rappi).

DESÈ: Ús de les dades personals.

El participant accepta la nostra política de privacitat i autoritza a que les dades personals que lliuri en ocasió d’aquest concurs siguin tractats per Promotora Xilena de Cafè Colòmbia SA des d’ara la “Societat”), de conformitat amb la Llei N ° 19.628 sobre Protecció de la Vida Privada ( “Llei de Protecció de Dades”), per a les finalitats assenyalades en aquesta clàusula.

Per a més informació, convidem a l’participant a llegir la nostra Política de Privacitat on podrà conèixer quines dades recollim, com els recollim i altra informació sobre el tractament que fem de les dades personals dels nostres clients. El participant pot trobar la nostra política de privacitat en www.juanvaldezdelivery.cl.

És requisit indispensable per participar en aquest concurs, que el participant lliuri aquestes dades i que els mateixos siguin reals i vàlids.

Així mateix, i sempre que no hi hagi restriccions legals per a això, el participant autoritza a la Societat a compartir les seves dades amb la resta de les empreses Falabella ja que aquestes últimes tractin , en el seu benefici, les seves dades personals; i, els comparteixin entre si.

Per a aquests efectes, Falabella: són, a més de la Societat, Falabella SA, Falabella Retail SA, Sodimac SA, Inversions Bazaya Limitada (Linio), Promotora CMR Falabella SA , Assegurances Falabella Corredors Limitada, Banc Falabella Corredors Limitada, Banc Falabella, hipermercats Tottus SA, Falabella Immobiliari SA, Plaça SA, Ikso SpA (Ikea), Promotora Xilena de Cafè Colòmbia SA (Juan Valdez), Imperial SA, Digital Payment SpA, i totes aquelles altres companyies que s’indiquin en la política de privacitat.

Tant la Societat com la resta de les empreses Falabella només poden utilitzar les dades personals de l’Participant per als fins autoritzats en aquesta clàusula i, en els termes de la nostra política de privacitat.

s’entén per “dada personal “, el teu nom, RUT, domicili, telèfon, correu electrònic, dades de geolocalització, ús i visita del lloc web, historial de navegació, hàbits de compra, entre d’altres.

en virtut de l’consentiment que ens lliura el participant a l’acceptar participar en el concurs i la nostra Política de Privacitat, estem legitimats per fer tractament de les seves dades per el següent:

la finalitat principal és la gestió i execució de la participació en el concurs segons el que assenyala aquestes bases llega els.

A més, el participant autoritza a:

(i) tractar les seves dades perquè pugui participar i fer ús dels beneficis del programa de fidelització de Falabella “CMR Punts” per qualsevol dels canals de comunicació, venda o bescanvi, tant presencials com remots.

(ii ) gestionar els serveis de la Societat als quals pogués el participant accedir, respondre les seves consultes, reclams, sol·licituds, atorgar els beneficis compromesos, com ara el Programa CMR Punts, entre d’altres accions que haguem de realitzar per gestionar aquests serveis.

(iii) Contacte a l’Participant perquè rebi informació de productes i serveis prestats per Falabella, i en general, gestionar consultes, sol·licituds i reclamacions relacionades amb ells.

(iv) fins de màrqueting, això vol dir que Falabella pot elaborar un perfil d’usuari (individual o agregat) aplicant o no models predictius i, així, millorar els productes que es comercialitzen o serveis que s’ofereixen a través Falabella. Enviar-li a l’Participant ofertes, promocions i anuncis publicitaris de productes i serveis que siguin de preferència dels nostres usuaris en general o de l’Participant en particular i convidar-lo a participar en concursos que ofereixi Falabella.

(v) analitzar i elaborar estudis estadístics sobre els interessos de consum i hàbits de compra dels nostres usuaris, i en termes generals, sobre matèries rellevants per a la preparació d’estudis de mercat o campanyes de màrqueting pròpies o de tercers.

(vi) desenvolupar accions comercials, inclosos serveis de post venda, de caràcter general o dirigides personalment a l’Participant, tendents a millorar la seva experiència com a client, per exemple: informar sobre el estat de les seves despatxos o esdeveniments relacionats a l’intercanvi o la compra de productes o contractació de serveis en Falabella, completar automàticament els documents necessaris per realitzar les seves transaccions en Fala bella, realitzar enquestes de satisfacció, campanyes d’actualització de Dades Personals i realitzar accions de cobrament.

(vii) per contactar a l’Participant a través dels nostres canals de comunicació tant físics com o remots, per exemple: carta, centre d’atenció telefònica, correu electrònic, xarxes socials com ara Facebook, o missatges de text (a través d’SMS, Lloc web o App), WhatsApp o altres plataformes similars, a el nombre de cel lular que has registrat o qualsevol altra dada de contacte que ens informes, amb l’objecte de fer-te arribar informació relacionada amb les finalitats descrites en aquesta secció.

Tractament de les teves dades personals de caràcter comercial:

Aquests Dades personals seran utilitzades per:

(i) realitzar una millor gestió de risc creditici per part de Falabella, per exemple, utilitzant models predictius de comportament i score de riscos perquè Falabella puguin oferir-li a l’Participant serveis de finançament adequats a les seves necessitats. Per a això, podrem utilitzar les dades que ens lliuri i informació financera, comercial, creditícia que ofereixen tercers com bureau de crèdits. Sempre que el seu ús no estigui prohibit per lleis o regulacions especials.

(ii) executar protocols de seguretat i per prevenir i detectar usos enganyosos, fraudulents o criminals dels nostres sistemes i instal·lacions, necessaris per protegir els interessos legítims de Falabella i dels seus respectius clients.

Dades biomètriques i de geolocalització

Recol·lectarem les dades personals biomètrics i de geolocalització de l’Participant a través de:

(i) dispositius de digitalització d’escriptura i signatura i altres lectors biomètrics.

(ii) escàners d’empremtes digitals, càmeres de seguretat, entre d’altres que es puguin implementar i que seran oportuna i degudament informats.

(iii) tecnologia que permet localitzar la vostra ubicació.

Utilitzarem aquestes dades per el següent:

(i) completar automàticament els documents necessaris per adquirir o bescanviar productes o serveis a la Societat i en les empreses Falabella.

(ii) prevenir i detectar usos enganyosos, fraudulents o criminals dels nostres sistemes i instal·lacions necessaris per protegir els interessos legítims de les empreses Falabella i dels seus respectius clients.

(iii) elaborar un perfil d’usuari (individual o agregat) basats en les preferències de compra, bescanvi de productes, visites a les botigues de les empreses Falabella, navegació a Internet, i la freqüència i horaris amb què acostuma a fer-ho el participant.

la Societat serà responsable de l’tractament de dades que realitzin totes les empreses Falabella respecte de les dades que comparteixi amb ells.L’anterior, sense perjudici de la responsabilitat que a cadascuna d’elles tingui cap per qualsevol incompliment de les seves obligacions com a responsables d’acord amb la Llei

El participant pot revocar en qualsevol moment l’autorització que lliura per tractar les seves dades personals, i en aquest cas és possible que el participant no pugui utilitzar algun o tots els serveis que ofereix Falabella. És el seu dret demanar-nos informació sobre les dades personals d’ell que hàgim recol·lectat i exercir els seus drets de rectificació, cancel·lació, oposició. i tots els altres drets que confereix la Llei N ° 19.628 sobre Protecció de la Vida Privada. Per a exercir aquests drets només cal que truqueu a l’nombre +56947713398 o enviar un correu electrònic a [email protected] De la mateixa manera, sempre pot sol·licitar la suspensió de comunicacions promocionals o publicitàries, de conformitat amb el que disposa l’article 28 B de la Llei N ° 19.496 sobre Protecció dels Drets dels Consumidors.

DESÈ PRIMER: Coneixement i Acceptació de les Bases de l’Activitat.

a l’hora de participar en aquest Concurs, el client coneix, assumeix i accepta les condicions establertes en aquestes bases, i se sotmet a les lleis de la República de Xile.

DESÈ SEGON: Domicili.

Per a tots els efectes legals relacionats amb aquest Concurs es fixa domicili a la ciutat i comuna de Santiago.

Document protocol·litzat i registrat davant la Notari de Santiago donya María Angélica Galán Bauerle, titular de les 17 ° Notària de Sant Jaume.

protocol·litzat N ° 2637-2020 i anotat sota el Repertori N ° 3692- 2020 amb data 14 d’Octubre de 2020.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *