L’organització comuna de mercats dels productes de la pesca i l’aqüicultura

L’organització comuna de mercats (OCM) dels productes de la pesca i l’aqüicultura va ser el primer component de la política pesquera comuna (PPC). En general, l’actual OCM té per objecte protegir els productors i garantir la sostenibilitat mediambiental i la viabilitat econòmica de l’mercat dels productes de la pesca i l’aqüicultura. Permet millorar i reforçar elements clau de l’OCM, com les normes comunes de comercialització, la informació destinada a l’consumidor i les organitzacions de productors, i introdueix nous elements, com la informació de mercats.

Base jurídica

Articles 42 i 43, apartat 2, de l’Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

Context

l’organització comuna de mercats (OCM) és la política de la Unió destinada a gestionar el mercat dels productes de la pesca i l’aqüicultura, garantint a el mateix temps la seva sostenibilitat mediambiental i la seva viabilitat econòmica, i constitueix un dels pilars de la PPC (3.3.1). Adoptat ja el 1970, va ser el primer reglament específic en matèria de pesca, encara que sota el marc jurídic de la política agrícola comuna (PAC) (3.2.1). Per tant, l’OCM dels productes de la pesca i l’aqüicultura es basa en els objectius i principis establerts per al sector agrícola i els seus productes. Segons la definició de l’article 38, apartat 1, de l’TFUE, “per productes agrícoles s’entenen els productes de la terra, de la ramaderia i de la pesca, així com els productes de primera transformació directament relacionats amb aquells”. Des de llavors, l’OCM ha estat objecte de revisions importants, el 1981 i el 1999. El 2013, l’OCM es va reformar una vegada més en el marc de l’últim conjunt de mesures de reforma de la PPC, tenint en compte algunes deficiències dels marcs anteriors i l’evolució de les activitats pesqueres i aqüícoles. Va entrar en vigor l’1 de gener de 2014. El Reglament actual (Reglament (UE) núm 1379/2013, pel qual s’estableix l’organització comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de l’aqüicultura), adopta una funció més integradora vinculant les consideracions de mercat amb les estratègies de gestió. A més, l’actual OCM de la pesca i l’aqüicultura estableix el marc jurídic per a les organitzacions de productors, les normes de comercialització, la informació destinada a l’consumidor i la certificació (etiquetatge ecològic), les normes de competència i la informació de mercats (com la que proporciona l’Observatori Europeu de l’Mercat dels productes de la pesca i de l’aqüicultura).

Objectius

l’actual OCM dels productes de la pesca i l’aqüicultura té per objecte protegir els productors, centrant-se principalment en els productors primaris (empreses de pesca i aqüicultura) i vinculant les consideracions de mercat amb les qüestions relatives a la gestió dels recursos. Els principals objectius de l’OCM són:

  • contribuir a l’explotació sostenible dels recursos biològics marins;
  • permetre al sector de la pesca i l’aqüicultura aplicar la PPC al nivell adequat;
  • millorar la competitivitat de el sector de la pesca i l’aqüicultura de la Unió, especialment la dels productors;
  • millorar la transparència i l’estabilitat dels mercats;
  • garantir una distribució més equilibrada de el valor afegit al llarg de la cadena de subministrament de sector;
  • millorar la informació destinada als consumidors i la seva sensibilització, per mitjà d’una notificació i un etiquetatge que facilitin informació comprensible;
  • contribuir a garantir unes condicions equitatives per a tots els productes comercialitzats a la Unió, mitjançant la promoció d’una explotació sostenible dels recursos pesquers;
  • contribuir a garantir a l’consumidor una oferta de productes de la pesca i de l’aqüicultura diversificada;
  • proporcionar al consumidor informació comprovable i precisa sobre l’origen del producte i la seva manera de producció, en particular mitjançant el marcatge i l’etiquetatge.

Èxits

Alguns dels principals èxits de l’OCM de la pesca i l’aqüicultura són:

a.Les normes comunes de comercialització

Les normes comunes de comercialització són característiques comunes relacionades amb la qualitat, la mida, el pes, l’envasat, la presentació i l’etiquetatge dels productes de la pesca i l’aqüicultura destinats a al consum humà, independentment del seu origen.Contribueixen a mantenir productes de qualitat en el mercat interior, promovent el comerç basat en pràctiques de competència justes i contribuint així a millorar la rendibilitat de la producció. Des de la reforma de l’OCM de 2013, les normes comunes de comercialització també han de permetre el subministrament de productes sostenibles a l’mercat. Aquestes normes s’han de fixar de conformitat amb les mesures de conservació de les poblacions, per exemple, les talles mínimes de comercialització de les espècies comercialitzades han de basar-se en els millors dictàmens científics disponibles o correspondre a la talla mínima de referència a efectes de conservació (3.3. 2). En 2019, la Comissió va presentar la seva avaluació de l’rendiment de el marc que regula les normes de comercialització per als productes de la pesca i l’aqüicultura.

B.La informació destinada a l’consumidor

La informació destinada a consumidor, tant obligatòria com voluntària, té per objecte proporcionar als consumidors informació completa i clara per tal de promoure un consum responsable . El nou Reglament de l’OCM amplia el contingut i l’abast de la informació obligatòria per a l’etiquetatge dels productes de la pesca i l’aqüicultura destinats a al consum humà. A més, s’ha d’avaluar l’ús d’etiquetes ecològiques, que constitueixen informació voluntària, per tal de proporcionar millor informació sobre la sostenibilitat mediambiental. Al maig de 2016 i sobre la base de l’article 36 de l’Reglament de l’OCM, després d’una consulta pública, la Comissió va publicar un informe de viabilitat sobre les diferents opcions per a un sistema d’etiquetatge ecològic a escala de la Unió per als productes de la pesca i l’aqüicultura.

c.Les organitzacions de productors i els plans de producció i comercialització

El nou Reglament de l’OCM reforça les responsabilitats de les organitzacions de productors de la pesca i la aqüicultura pel que fa a l’assoliment dels objectius de la PPC i l’OCM. Totes les organitzacions de productors han de preparar i presentar a les autoritats públiques un pla de producció i comercialització, per tal de garantir la sostenibilitat mediambiental de les seves activitats pesqueres i aqüícoles. Per tant, aquests plans constitueixen un instrument essencial i obligatori de la nova OCM. Per facilitar el desenvolupament i l’aplicació homogènia d’aquests plans per part de totes les organitzacions de productors, la Comissió va adoptar el Reglament d’Execució (UE) núm 1418/2013 i presentar la Recomanació 2014/117 / UE. La preparació i l’aplicació dels plans poden cofinançar-se a través del FEMP (3.3.4).

D.La informació de mercats

La Comissió ha creat l’Observatori Europeu de l’Mercat de dels Productes de la Pesca i de l’Aqüicultura. Es tracta d’un instrument d’informació de mercats per aconseguir un mercat de la pesca i l’aqüicultura més transparent i eficient. Facilita l’accés a les dades sobre els productes de la pesca i l’aqüicultura, presenta anàlisi de mercat i serveix de suport a l’elaboració de polítiques. La base de dades de l’Observatori proporciona dades sobre els productes de la pesca i l’aqüicultura al llarg de la cadena de subministrament, des de la primera venda fins al consum, periòdicament de forma setmanal, mensual i anual. A més, proporciona informació i anàlisi estructurals relatius a el sector de la pesca i l’aqüicultura de la Unió, tant a escala de la Unió com dels estats membres, a més de diferents estudis.

e.El cap de el règim de retirada

el règim de preu de retirada era una mesura d’intervenció en el mercat, que va acabar amb l’aplicació de el nou Reglament de l’OCM. El “preu de retirada” es va establir com un nivell mínim fix. Cap peix podia vendre per sota d’aquest preu. Aquest instrument d’intervenció permetia a les organitzacions de productors, dins de certs límits de fluctuacions de mercat, retirar peix de mercat. Per això, l’eliminació d’aquest règim ha animat els productors a anticipar la demanda d’el mercat en la seva planificació de la producció ia evitar la retirada de productes.

Paper de Parlament Europeu

juntament amb la posterior adopció de el Reglament de base modificat sobre la política pesquera comuna (PPC) i el nou Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP), el règim de l’OCM representa un dels tres pilars de l’última reforma de la PPC. A la fi de 2022, la Comissió ha de presentar un informe d’avaluació sobre el resultat de l’aplicació de el Reglament de l’OCM.

Durant l’últim cicle de reforma de la PPC, el Parlament va exercir un paper important en la configuració de l’actual OCM.Va defensar fermament la seva revisió per tal de crear un marc jurídic per a un sector en plena expansió, mantenint els ingressos, promovent una major estabilitat de mercat, establint unes normes de comercialització elevades i augmentant el valor afegit dels productes de la pesca i l’aqüicultura.

el 29 de maig de 2018, el Parlament va aprovar una resolució sobre l’optimització de la cadena de valor en el sector pesquer de la Unió. El Parlament va demanar a la Comissió, als Estats membres ia les autoritats regionals que emprenguessin un seguit d’accions per abordar els complexos reptes als quals s’enfronta el sector pesquer de la Unió, per exemple, facilitant la creació d’organitzacions de productors, apoderant a la pesca a petita escala i incloent la perspectiva de gènere en les polítiques pesqueres.

el 30 de maig de 2018, el Parlament va aprovar una resolució sobre l’aplicació de mesures de control per determinar la conformitat dels productes de la pesca amb els criteris d’accés a l’mercat de la Unió, demanant que tots els productes importats compleixin les normes i els criteris alimentaris pertinents de la Unió, inclosos els de la PPC, així com les normes sanitàries, laborals i de seguretat dels vaixells i mediambientals.

el 15 de gener de 2020 el Parlament va aprovar una resolució sobre el Pacte Verd Europeu. En ella, demana a la Comissió que integri els productes de la pesca i de l’aqüicultura en la seva estratègia “de la granja a la taula”, amb la finalitat de reforçar la cadena de valor sostenible en el sector pesquer. A més, destaca la necessitat de prendre mesures per combatre la contaminació per plàstics, reduir el malbaratament d’aliments, lluitar contra el frau alimentari i millorar l’etiquetatge dels aliments.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *