La Farmàcia comunitària: atenció en salut i pluralisme assistencial


Resum

La farmàcia comunitària està immersa en profunds canvis que suposen seriosos reptes per a les funcions que se li han adjudicat fins al moment. La present revisió introdueix i explora el concepte de l’pluralisme assistencial com a marc en el qual la farmàcia comunitària s’entén com a peça clau de l’assistència sanitària per a les poblacions que tenen accés a aquest recurs de salut. Després de l’exploració del concepte -acuñado des de l’antropologia mè- dica-, es discuteixen les implicacions i responsabilitats que comporta per a l’exercici assistencial de la farmàcia. A partir de la perspectiva integradora de l’pluralisme assistencial, es discuteixen les transformacions necessàries per formalitzar l’Atenció Farmacèutica, ratificar la Optimització de la Farmacoteràpia i garantir la màxima guany en la salut de les poblacions ateses, a nivell individual i comunitari. Per a això, la formalització de les activitats assistencials és organitzada en: (1) back-office, o activitats de suport a l’assistència; (2) front- office, o activitats assistencials pròpiament dites; i finalment, imprescindible per omplir el paper assistencial en el marc plural d’assistència, (3) out-office, o projecció i integració de l’assistència farmacèutica en l’entorn sociosanitari i el conjunt de la comunitat. Aquesta revisió convida a reforçar el paper assistencial centrat en el pacient i més enllà d’ell, promovent la coordinació amb les altres peces de l’puzle assistencial per oferir serveis ajustats a les necessitats de la comunitat. Finalment, es planteja que el reconeixement de l’pluralisme assistencial és fonamental per a la consolidació i optimització, actualment tan necessàries, de el paper assistencial de les farmàcies comunitàries.

Paraules clau: Farmàcia comunitària, pluralisme assistencial, atenció primària en salut , atenció farmacèutica, recerca d’atenció, antropologia de la salut.

Community Pharmacy: healthcare and medical pluralism

Summary

Whereas the key Moment for Community Pharmacy, this article introdueixes and explores the concept of Health Care Pluralism es a framework in which Community Pharmacy is considerar xarxa a key element in the health care of people access to this health resource. After a revisió of the concept, Originated in Medical Anthropology, we discuss the Implications and res- sibilities that the performance of clinical care at farmacies entails. From the perspective of Health Care Pluralism, the discussion outlines the need of changes to optimize pharmaceutical care and ensure maximum health outcomes for the populations assisted, at both individual and community levels. In order to ACHIEVE this aim, the Formalització of clinical care activities is organized into: (1) back-office, or support activities for the assistance, (2) front-office, or pro- per care activities, and finally, essential to fulfill the care role in the health plural framework: (3) the out-office, or projection and integration of pharmaceutical care in the social-health setting and in the community. The review calls for Strengthening the role of patient-centered care and promoting coordination with other healthcare puzle pieces to offer services ap- propriate to the needs of the community. From the review and discussion mentioned above, we conclude that the acknowledgement of Health Care Pluralism and the Formalització of pharmaceutical care are the steps that guarantee the consolidation and optimization of the community farmacies care role, Nowadays highly required.

Key Words: Community pharmacy, medical pluralism, primary health care, phar- maceutical care, health seeking, medical anthropology.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *