Implantació de sistema de control intern i el seu impacte en el procés de selecció de personal d’una institució de l’Estat, 2011 – 2014

El present estudi va establir com a objectiu, determinar l’impacte de la implantació de l’Sistema de Control Intern (des d’ara SCI) en el procés de selecció de personal d’una institució de l’Estat, 2011-2014, així mateix, conèixer les millores provinents considerant el període que va prendre efectuar les accions corresponents per a la implantació i els resultats a la data de la investigació. D’altra banda, pretén considerar aquells punts pendents d’atenció per aconseguir que les millores aconseguides tinguin consistència i siguin permanents. La investigació parteix d’un informe d’auditoria en el qual es van trobar deficiències als processos de selecció de personal i la recomanació va ser la implantació de l’SCI. Els objectius específics de la investigació es detallen a continuació: – Conèixer el grau d’implantació de les recomanacions d’auditoria sobre normes de control intern de personal. – Determinar el nivell de millorament de l’procés de selecció de sistema de personal. – Determinar si la implantació de el Sistema de Control Intern impacta favorablement en el procés de selecció de personal d’una institució de l’Estat, l’any 2011- 2014. En l’estudi es va formular el problema: Quin és l’impacte de la implantació de l’Sistema de Control Intern en el procés de selecció de personal d’una institució de l’Estat, 2011- 2014 ?; desenvolupant-se la hipòtesi afirmativa: “La implantació de l’Sistema de Control Intern presenta un impacte favorable en el procés de selecció de personal d’una institució de l’Estat, 2011-2014.”. Les variables estudiades són: – Variable independent: Implantació de el Sistema de Control intern. – Variable dependent: Procés de selecció de personal d’una institució de l’Estat. Es va desenvolupar com una investigació longitudinal. la mostra va estar conformada pel cap de l’àrea de recursos humans de la institució subjecta d’investigació i 27 col·laboradors que conformen l’àrea. per a la recollida de dades es va utilitzar com a tècniques l’entrevista, la qual va tenir com a resultat un llistat de verificació, i l’aplicació d’una enquesta. l’entrevista va ser aplicada a el cap de l’àrea en esment, la qual va obeir a la metodologia plasmada en la ” guia per a la implementació de Sistema de Control Intern “de Fons Nacional de Finançament de l’Activitat Empresarial de l’Estat (FONA FE), és a dir, una llista de verificació per determinar l’avanç de la implantació de l’SCI. L’enquesta va ser aplicada als col·laboradors; el qüestionari va constar de 21 preguntes i per a l’anàlisi de dades es van utilitzar taules i figures. Cal indicar, que el nom de la institució subjecta d’estudi, no serà revelat ja que les dades incloses en l’informe són considerats confidencials, encara que si es compta amb l’autorització corresponent. D’acord als resultats es conclou que, la implantació de l’SCI va aconseguir millores considerables en el procés de selecció de personal de la institució, disminuint els riscos avaluats. No obstant això, i malgrat el temps transcorregut ha punts pendents d’atenció, per als quals es plantegen recomanacions detallades més endavant.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *