Configura un equip amfitrió KMS per activar les versions de llicència per volum de OfficeConfigure a KMS host computer to activate volume licensed versions of Office

 • 2020.07.17
 • Temps de lectura: 5 minuts
  • d
  • o

Aplica a: Versions de llicència per volum d’Office 2019 i Office 2016, incloent Project i VisioApplies to: Volume licensed versions of Office 2019 and Office 2016, including Project and Visio

per a activar les versions d’Office amb llicència per volum, com Project i Visio, ha de tenir un equip amfitrió de el servei de gestió de claus (KMS) .to activate volume licensed versions of Office, including Project and Visio, you must have a Key Management Service (KMS) host computer. Podeu configurar un equip de Windows Server perquè sigui un equip amfitrió KMS si instal el paper serveis d’activació de volum i, a continuació, executa l’Auxiliar d’eines d’activació de volumen.You can configure a Windows Server computer to be a KMS host computer by installing the Volume Activation Services role and then running the Volume Activation Tools wizard.

per habilitar l’equip amfitrió KMS per activar Office, heu d’instal·lar el paquet de llicències per volum d’Office i introduir la clau de KMS a l’ordinador amfitrió KMS.To enable the KMS host computer to activate Office, you must install the Office Volume License Pack and enter your KMS key on the KMS host computer. A continuació, ha d’activar la clau de KMS a través d’Internet o per teléfono.Then, necessites activar to activate the KMS key over the internet or by telephone.

Si té un ordinador amfitrió KMS configurat per activar Windows , pot configurar aquest mateix equip amfitrió KMS per activar Office.If you have a KMS host computer configured to activate Windows, you can configure that same KMS host computer to activate Office. També pot configurar un equip amfitrió KMS per activar diverses versions d’Office, com Office 2019 i Office 2016.You can also configuri a KMS host computer to activate múltiple versions of Office, such as Office 2019 and Office 2016. En aquests casos, l’equip host KMS d’executar un sistema operatiu que admeti KMS per a cadascuna de les versions d’Office que desitgi activar.In these cases, the KMS host computer must be running an operating system that supports KMS for each of the versions of Office that you want to activate. També haurà de instal·lar el paquet de llicències per volum d’Office per a cada versió de l’Office en l’equip amfitrió de KMS i activar una clau d’amfitrió de KMS per a cada versió de Office.You’ll also need to install the Office Volume License Pack for each versio of Office on the KMS host computer and activate a KMS host key for each versio of Office.

Office és compatible amb els equips host de KMS que s’executen en els següents sistemes operatius, en funció de la versió d’Office que estigui activant KMS: Office supports KMS host computers running on the following operating systems, depending on which versio of Office està protegida activated by KMS:

 • Office 2019: A el menys Windows Server 2012 o al menys Windows 8,1 (edicions per volum) Office 2019: At least Windows Server 2012 or at least Windows 8.1 (volume editions)
 • Office 2016: a el menys Windows Server 2008 R2 o al menys Windows 7 Service Pack 1 (edicions de volum) Office 2016: At least Windows S erver 2008 R2 or at least Windows 7 Service Pack 1 (volume editions)

Podeu descarregar el paquet de llicències per volum d’Office adequat des del centre de baixada de Microsoft: office 2019, Office 2016 .You can download the appropriate Office Volume License Pack from the Microsoft download Center: Office 2019, Office 2016. per obtenir la clau de kMS, entreu al centre de serveis de llicències per volum (VLSC) i descarregui la clau de kms de cada producte i versió d’Office que voleu que kms Active.To get the kMS key, sign in to the Volume Licensing Service Center (VLSC) and download the kMS key for each product and version of Office that you want kMS to activate.

Nota

Si està configurant KMS en l’edició de llicències per volum de Windows 7 o Windows Server 2008 R2, primer d’instal·lar una revisió com es descriu en l’article 2757817de Microsoft Knowledge base.If you are setting up KMS on Windows 7 volume license edition or Windows Server 2008 R2, you must first install a patch es described in Microsoft Knowledge Base article 2757817. Aquesta revisió permet l’equip amfitrió de KMS activar clients d’Office que s’executen en Windows 8 i Windows Server 2012.This patch Allows the KMS host computer to activate Office clients that run on Windows 8 and Windows Server 2012.

Nota

 • El suport tècnic per a Windows 7 i Windows Server 2008 R2 va acabar el 14 de gener de 2020.Support for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 ended on January 14, 2020.
 • el suport tècnic per a Windows 8 va finalitzar el 12 de gener de 2016.Support for Windows 8 ended on January 12, 2016.

Configura l’equip amfitrió KMSConfigure the KMS host computer

per configurar l’equip amfitrió KMS per activar Office, ha de ser membre de el grup administradors a l’ordinador amfitrió KMS.To configuri the KMS host computer to activate Office, you must be a member of the Administrators group on the KMS host computer.

Si el seu equip amfitrió de KMS té accés a Internet, feu el següent: If your KMS host computer has internet access , do the following steps:

 1. Entreu al centre de serveis de llicències per volum (VLSC) i descarregui la clau de kms per a cada producte i versió d’Office que voleu que kms Active. Sign in to the Volume Licensing Service Center (VLSC) and download the KMS key for each product and version of Office that you want KMS to activate.
 2. En l’equip amfitrió KMS, descarregui el paquet de llicències per volum d’Office adequat des del centre de baixada de Microsoft: office 2019, Office 2016.On the KMS host computer, download the appropriate Office Volume License Pack from the Microsoft Download Center: Office 2019, Office 2016.
 3. Executeu l’arxiu executable de l’paquet de llicències per volum de Office.Run the Office Volume License Pack executable file. A l’executar el fitxer executable, s’instal·larà el paquet de llicències per volum d’Office a l’ordinador amfitrió KMS i, a continuació, s’obrirà l’Auxiliar per a eines d’activació de llicències per volumen.Running the executable file will install the Office Volume License Pack on the KMS host computer and then opens the Volume Activation Tools wizard.
 4. Seguiu els passos que s’indiquen en l’Auxiliar d’eines d’activació de volumen.Follow the steps in the Volume Activation Tools wizard. Introduïu la clau de KMS quan se li solicite.Enter your KMS key when prompted.
 5. Si té un tallafocs, assegureu-vos que el port 1688 està obert per permetre el servei de host KMS a través del firewall.If you have a tallafocs, make sure port 1688 is open to allow the KMS host service through the tallafocs.
  • Aneu a l’Tauler de control > i tallafocs de Windows de seguretat > Windows Firewall.Go to control Panel > System and Security > Windows Firewall.
  • Feu clic a l’enllaç permetre una aplicació o característica a través del tallafocs de Windows .Click the Allow an app or feature through Windows Firewall link.
  • Feu clic al botó Canvia configuració .Click the Change Settings button.
  • Activeu la casella de servei de gestió de claus i, després, trieu Aceptar.Select the check box for Key Management Service and then choose OK.

Si l’equip amfitrió de KMS no té accés a Internet, pot activar-per teléfono.If your KMS host computer does not have internet access, you can activate it by telephone.

 1. Des d’un símbol de sistema amb privilegis elevats, aneu a la carpeta Windows \ system32 i executeu el següent comandament: From an elevated command prompt, go to the Windows \ system32 folder , and then run the following command:

 cscript slmgr.vbs /dti ACTIVATIONID

Substituïu ACTIVATIONID per l’identificador d’activació de la seva versió de Office.Replace ACTIVATIONID with the Activation ID for your versio of Office. L’identificador d’activació de l’Office 2019 és 70512334-47B4-44DB-A233-BE5EA33B914C i l’identificador d’activació de 2016 per a Office 2016 és 98EBFE73-2084-4C97-932C-C0CD1643BEA7.The Activation ID for Office 2019 is 70512334-47B4-44DB -A233-BE5EA33B914C, and the 2016 Activation ID for Office 2016 is 98EBFE73-2084-4C97-932C-C0CD1643BEA7.

El resultat de l’execució d’aquesta comanda és un identificador d’instal·lació de 36 dígitos.The result of running this command is a 36-digit installation ID. Enganxeu el número d’identificació d’instal·lació en el Bloc de notes i, a continuació, divídala en sis grups de sis números.Paste the installation ID number into Notepad, and then break it up into six groups of six numbers.

 1. En la línia d’ordres, executeu la següent comanda: At the command line, run the following command:
 slui.exe 4

Aquest comandament inicia l’Assistent per a l’activació de Windows Phone i mostrarà un nombre de teléfono.This command launches the Windows phone activation wizard and it will display a telephone number.

Una vegada que hagi obtingut el número de telèfon, cancel·li el asistente.After you I’veu Obtained the telephone number, cancel · the wizard.Podeu ometre l’identificador d’activació que mostra el asistente.You can ignori the activation ID displayed by the wizard. És per Windows.It ‘s per a Windows.

 1. Crida a el nombre de teléfono.Call the telephone number. A cada missatge, escriviu un grup de sis números.At each prompt, enter a group of six numbers. Aquest número de 36 dígits és l’identificador d’instal·lació que va obtenir en el pas 1.This 36-digit number is the installation ID that you Obtained in step 1.

 2. Quan escolteu la resposta, anoteu els números.When you hear the response, write down the numbers. Aquests números són el teu identificador de confirmación.These numbers are your confirmation ID.

 3. En la línia d’ordres, executeu la següent comanda: At the command line, run the following command:

cscript slmgr.vbs /atp CONFIRMATIONID ACTIVATIONID

Canvieu CONFIRMATIONID per l’identificador de confirmació de 48 dígits que va rebre per teléfono.Replace CONFIRMATIONID with the 48-digit confirmation ID that you received over the telephone.

Substituïu ACTIVATIONID per l’identificador d’activació de la seva versió de Office.Replace ACTIVATIONID with the Activation ID for your versio of Office. L’identificador d’activació de l’Office 2019 és 70512334-47B4-44DB-A233-BE5EA33B914C i l’identificador d’activació de 2016 per a Office 2016 és 98EBFE73-2084-4C97-932C-C0CD1643BEA7.The Activation ID for Office 2019 is 70512334-47B4-44DB -A233-BE5EA33B914C, and the 2016 Activation ID for Office 2016 is 98EBFE73-2084-4C97-932C-C0CD1643BEA7.

 1. Hauria de veure un missatge que indica que l’identificador de confirmació s’ha dipositat correctament. You should see a message that the confirmation ID was successfully deposited.

Comprovar les activacions de l’equip amfitrió de KMSVerify activations by the KMS host computer

Després de configurar l’equip amfitrió de KMS, els clients de KMS envien sol·licituds d’activació i incrementen el recompte actual de activaciones.After you set up the KMS host computer, KMS clients send requests for activation and va incrementar the current count of activations. El recompte actual ha de ser de 5 o més abans que s’activin els clients de KMS.The current count must be 5 or more before KMS clients are activated. El recompte màxim actual és el doble de l’llindar d’activació o 10.The maximum current count is double the activation threshold, or 10. També pot comprovar el registre de KMS a la carpeta registres d’aplicacions i serveis per a l’identificador d’esdeveniment 12290, el identificador de l’activitat relacionada amb KMS.You can also check the KMS log in the Applications and Services Logs folder for event ID 12290, the ID for KMS-related activity. El registre de KMS guarda les sol·licituds d’activació dels clients de KMS.The KMS log records activation requests from KMS clients. Cada esdeveniment mostra el nom de l’equip i la marca de temps de cada sol·licitud de activación.Each event displays the name of the computer and the time stamp of each activation request.

Comprovar que la clau de KMS es va instal·lar i es va activar correctamenteVerify the KMS key is successfully installed and activated

Des d’un símbol de sistema amb privilegis elevats a l’ordinador amfitrió de KMS, executeu l’ordre següent: From an elevated command prompt on the KMS host computer, run the following command:

 cscript slmgr.vbs /dlv all

Per veure només la informació de l’Office 2019, especifiqueu l’ID d’activació després de l’paràmetre / DLV .to view information only for Office 2019, specify the Activation ID after the / DLV parameter. Per exemple: For example:

 cscript slmgr.vbs /dlv 70512334-47B4-44DB-A233-BE5EA33B914C

El text següent és un exemple de la salida.The following text is an example of the output. La línia que diu: “License status: Licenseed” indica que l’equip amfitrió KMS es va activar correctamente.The line that says: “License Status: Licensed” indicates that your KMS host computer is successfully activated.

Name: Office 16, OfficeKMSHostVL_KMS_Host editionDescription: Office 16, VOLUME_KMS channelActivation ID: 98EBFE73-2084-4C97-932C-C0CD1643BEA7Application ID: 0ff1ce16-a989-479d-af46-f275c6370663Extended PID: 05426-00206-234-001162-03-1033-9200.0000-0992013Installation ID: 020650770493837252929082195773527024195725809211989214Use License URL: https://activation.sls.microsoft.com/SLActivateProduct/SLActivateProduct.asmx?configextension=o16Validation URL: https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=187557Partial Product Key: KDQ2GLicense Status: LicensedRemaining Windows rearm count: 1000Trusted time: 10/26/2016 9:58:33 AMKey Management Service is enabled on this machine Current count: 0 Listening on Port: 1688 DNS publishing enabled KMS priority: NormalKey Management Service cumulative requests received from clients Total requests received: 0 Failed requests received: 0 Requests with License Status Unlicensed: 0 Requests with License Status Licensed: 0 Requests with License Status Initial grace period: 0 Requests with License Status License expired or Hardware out of tolerance: 0 Requests with License Status Non-genuine grace period: 0 Requests with License Status Notification: 0
 • Informació general sobre l’activació per volum de OfficeOverview of volume activation of Office
 • Activa versions de llicència per volum d’Office amb Active DirectoryActivate volume licensed versions of Office by using Active Directory

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *