Anatomia patològica (Català)


biòpsies

A la secció de biòpsies avaluem els teixits extrets de pacients per proporcionar diagnòstics, pronòstics i, en alguns casos, previsions de resposta a tractaments específics. La major part de l’activitat la realitzem en teixits de pacients de l’Hospital Clínic de Barcelona biòpsies i autòpsies clíniques), però oferim també serveis de consulta i segones opinions tant a pacients externs com als metges que els atenen, així com processaments tècnics diversos.

El diagnòstic anatomopatològic de les biòpsies i autòpsies es basa en la interpretació de les dades morfopatológicos de les mostres, tenint en compte els resultats dels estudis citològics, immunohistoquímics, citogenètics, genètic-moleculars i ultraestructurals pertinents, així com la informació clínica de l’pacient.

Instal·lacions i equip

els nostres laboratoris i espais de diagnòstic estan ben equipats i compleixen amb les normatives de qualitat, higiene i salut laboral. La modernitat de l’equipament ens permet desenvolupar la nostra màxima capacitat amb la garantia d’uns resultats òptims.

Organització

La nostra Secció es compon de 14 unitats de patologia especial organitzades en xarxa per garantir la màxima eficiència. Amb elles cobrim les àrees generals de biòpsies peroperatòries -diagnòstic immediat durant el propi acte operatorio- i les autòpsies.
L’àrea d’autòpsies clíniques s’integra en aquesta secció per obtenir el mateix nivell de màxima qualitat que a la de biòpsies. Realitzem les autòpsies clíniques, és a dir, els estudis post mortem, amb una finalitat únicament científica i docent, a diferència de les efectuades en un entorn legal per metges forenses. : Els metges d’un pacient mort a l’hospital poden considerar necessària una necròpsia per conèixer millor la causa de la mort o per aclarir aspectes determinats de l’evolució de la malaltia. En aquests casos, el metge clínic responsable de l’pacient explica la situació als familiars de la víctima i els sol·licita el seu consentiment per dur a terme aquest procediment. A Les mostres obtingudes de totes les lesions i de tots els òrgans s’analitzen després en el seu totalitat per identificar i caracteritzar definitivament la malaltia fonamental de l’pacient, els fets sobrevinguts durant l’evolució de la malaltia, els efectes de l’tractament i les causes finals de la mort.

Tècniques

les tècniques més usades són les de immunohistoquímica indirecta, amb polímers conjugats amb anticossos i agents reveladors, i les tècniques d’immunofluorescència directa. A més, la Secció realitza també tècniques moleculars diagnòstiques com les basades en hibridació in situ (FISH, Sisha) per a la detecció d’alteracions moleculars (amplificacions, translocacions, delecions) i presència d’alguns tipus de virus.

Docència

la Secció organitza els següents cursos, acreditats pel Consell Català de la Formació Continuada:

  • Sessions de biòpsies, autòpsies i cursos: els dilluns, dimarts i dijous de 8.30 ha 9.30 h.
  • Coorganització en les sessions mensuals radiopatológicas amb el Servei de Radiodiagnòstic.
  • Participació habitual en sessions conjuntes amb serveis mèdics i quirúrgics de l’Hospital Clínic de Barcelona.

equip professional

Està format per 15 patòlegs generals i superespecialitzats, 8 especialistes en formació (MIR) i un equip tècnic i administratiu de més de 40 persones que presta el seu servei en les àrees de recepció, Macroscòpia, processament general, bio psias peroperatòries, tècniques especials, microscòpia electrònica, autòpsies, secretaria i arxiu.

Leave a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *